NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Kviečiame susipažinti su LTUROCK naudojimosi taisyklėmis ir kita naudinga informacija

TAISYKLIŲ SĄVOKOS

Sutartis – paslaugų teikimo sutartis, sudaryta dėl paslaugų, dėl kurių Pirkėjas ir Paslaugos teikėjas susitaria sutartyje.

Interneto svetainė – visais atvejais, išskyrus, kai nurodoma kitaip, svetainė nuoroda www.urock.lt.

Paslaugos – tai paslaugos, nurodytos šioje Sutartyje.

Daiktas – užsakomi drabužiai, avalynė, aksesuarai.

Vertė – kiekvienu paslaugos užsakymo atveju nurodoma konkreti daikto vertė, kuri naudojama nustatant žalą tais atvejais, jei daiktas bus grąžinamas prastesnės būklės, nei nurodyta sutartyje arba nebus grąžintas visiškai.

Nuomos kaina – 16 procentų daikto vertės. Ši suma nustatoma individualiai.

Nuomos laikas – laikas kada daiktas yra išnuomotas. Daiktus nuomojame 4 dienoms (imtinai su grąžinimu). Daiktą rekomenduojame užsisakyti bent prieš 5 darbo dienas.

Žala – informacija, kuri parodo, kokią sumą Pirkėjas privalo sumokėti paslaugos teikėjui sugadinęs daiktą arba negrąžinęs daikto.

Užsakymas – veiksmų seka, kurią būtina atlikti norint užsisakyti Paslaugos teikėjo teikiamas paslaugas.

Identifikacija – pasirašydamas sutartį elektroniniu būdu pirkėjas turi pateikti savo asmens dokumento nuotrauką siekiant patvirtinti, kad sutartis yra sudaroma jo vardu.

Užsakymo pakuotė – tai dėžė, kurią klientas gauna Užsakymo pristatymo metu. Užsakymo pakuotei priklauso ir užsakymo grąžinimo informacijos lapas, kurį Pirkėjas privalo užklijuoti ant dėžės prieš atiduodamas ją kurjeriui.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Prieš pradėdamas naudotis Paslaugos teikėjo teikiamomis paslaugomis, Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su taisyklėmis ir sutartimi. Naudodamasis teikiamomis paslaugomis Pirkėjas patvirtina, kad turi teisę sudaryti sutartį ir (arba) nuomotis daiktus, suprato ir sutinka laikytis taisyklių, ir sutarties sąlygų.

2. Sutartis ir taisyklės nustato bendrąsias teikiamų paslaugų sąlygas ir yra tinkamą vykdymą garantuojantis dokumentas. Sutartis neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantama kaip ribojantis Pirkėjo teises, kurias nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, dokumentas.

3. Sudaryti sutartį turi teisę tik tie asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis ir būti ne jaunesni kaip 18 m.

SUTARTIES OBJEKTAS

1.Sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja teikti išvardintas paslaugas, o Pirkėjas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas atsiskaityti nurodytomis sąlygomis.

2. Paslaugos teikėjas teikia šias paslaugas/vertes:

3. Nuoma – drabužių ir/arba aksesuarų nuoma 4 dienoms už tam tikrą asmeniškai aptartą mokestį.

4. Panauda – drabužių ir/arba aksesuarų paskolinimas 4 dienoms pritaikant kitą, vertę atitinkantį panaudos sprendimą.

5. Atvežimas – daikto pristatymas nustatytu adresu.

6. Visus drabužius ir aksesuarus pristatyti laiku ir tinkamus naudoti.

7. Vienam kartui leidžiama išsinuomoti/pasiskolinti 5 drabužių/aksesuarų vienetus.

SUTARTIES SUDARYMAS, GALIOJIMAS IR PABAIGA

1.Sutartis laikoma sudaryta tik tada, kai Pirkėjas pateikia Užsakymą atlikdamas visus žingsnius, susipažįsta ir sutinka su Sutarties sąlygomis ją patvirtindamas parašu. Užsakymas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Tinkamas Užsakymo apmokėjimas, priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto apmokėjimo būdo, yra laikomas nuo apmokėjimo sumos gavimo Paslaugos teikėjo sąskaitoje arba nuo apmokėjimo grynais pinigais Paslaugos teikėjo buveinėje (Savanorių pr. 192, 501 kab., LT-44151, Kaunas, Lietuva). Pirkėjas aiškiai supranta, kad vien tik patvirtinus Sutartį elektroninio ryšio priemonėmis, ji neįsigalioja, o Pirkėjas privalo įvykdyti visas šiame punkte numatytas sąlygas.

2. Pirkėjas atlikti apmokėjimą pagal pateiktą išankstinę sąskaitą.

3. Sutarties sąlygos laikomos įvykdytomis, kai Paslaugos teikėjas suteikia paslaugą, o Pirkėjas už ją atsiskaito bei grąžina išsinuomotą/pasiskolintą daiktą šioje sutartyje numatytomis sąlygomis.

4. Jei Pirkėjas grąžina sugadina daiktą, negrąžina daikto/daiktų, Sutartis galioja iki tos dienos, kol Pirkėjas pilnai padengia Paslaugos teikėjo patirtus nuostolius. Paslaugos teikėjas turi teisę reikalauti adekvačios sumos už padarytą žalą.

5. Pirkėjas turi teisę atšaukti visą ar dalį užsakymo raštiškai pranešęs įmonei prieš dvi darbo dienas, tokiu atveju įmonė grąžiną pilną užsakymo kainą.

6. Jei Užsakymas buvo apmokėtas pavedimu ar kitais būdais internetu (pavyzdžiui Paypal sistema, banko kortele) į Paslaugos teikėjo banko sąskaitą, užpildžius grąžinimo formą, pinigų suma grąžinama pavedimu į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, per 5 darbo dienas arba grynais tą dieną, kai užpildoma grąžinimo forma.

PASLAUGŲ KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

1.Kiekvienas drabužis/aksesuaras turi nustatytą vertę. Nuomos kaina atitinka 16 proc. nustatytos drabužio vertės. Konkreti galutinė suma derinama individualiai.

2. Jei Pirkėjas grąžina sugadintą daiktą, Pirkėjas įsipareigoja padengti Paslaugos teikėjo patirtus nuostolius, pagal žalos įvertinimą, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Pirkėjas privalo padengti nuostolius per 3 darbo dienas nuo gauto pranešimo apie patirtų nuostolių įvertinimą ir atlyginimą.

3. Jei Pirkėjas atsisako, ar negrąžina Paslaugos teikėjui daikto, Pirkėjas privalo sumokėti Paslaugos teikėjui negrąžinto daikto vertės sumą, kuri yra nurodoma kiekvieną kartą užsakant paslaugą.

4. Visi mokėjimai, priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu į interneto svetainėje į nurodytą Paslaugos teikėjo banko sąskaitą arba gali būti atliekami grynaisiais pinigais Paslaugos teikėjo buveinėje (Savanorių pr. 192, 501 kab., LT-44151, Kaunas, Lietuva).

PASLAUGOS SUTEIKIMAS

1.UŽSAKYMO PATEIKIMAS

– Išsirenkamas daiktas arba daiktai.

– Perskaitoma ir išsamiai susipažįstama su interneto svetainėje pateikiama informacija apie daiktą (vertė, dydis, kita informacija).

– Užpildoma forma dėl Daikto nuomos arba informuojama susisiekus tiesiogiai info@urock.lt, +370 665 19850.

– Gavus užklausą iki 12 val. darbo dienos su jumis bus susisiekta tą pačią dieną. Jei užklausa gauta po 12 val. darbo dieną, su jumis bus susisiekta kitą darbo dieną.

– Susipažįstama su sutarties bei taisyklių sąlygomis.

– Užsakymas laikomas priimtu, kada pasirašoma sutartis.

2. PRISTATYMAS

– Užsakymas pristatomas Pirkėjo užsakymo procese nurodytu pristatymo adresu, data ir pasirinktu pristatymo būdu.

– Užsakymą atsiimti gali tik Pirkėjas, kuris pateikė užsakymą. Visais kitais atvejais užsakymą atsiimantis asmuo turi pateikti asmens dokumentą kartu su tinkamos formos įgaliojimu, suteikiančiu teisę atsiimti užsakymą. Jei keičiamas užsakymo pristatymo adresas, Pirkėjas prisiima galimus papildomus pristatymo mokesčius ir atsakomybę dėl siuntos vėlavimo.

– Atsakomybė dėl daiktų pereina Pirkėjui nuo užsakymo priėmimo patvirtinimo momento, kai Pirkėjas patvirtina siuntos gavimą parašu, teikiant Paslaugą kurjerio paštu, atsiimant Užsakymą Paslaugos teikėjo buveinėje (Savanorių pr. 192, 501 kab., LT-44151, Kaunas, Lietuva) arba tinkamai patvirtinant užsakymo siuntos gavimą pašte ir/ar naudojantis kitomis pristatymo paslaugomis.

3. DAIKTO NAUDOJIMAS

– Pirkėjas yra atsakingas už tinkamą daikto naudojimą pagal paskirtį, praradimą, sugadinimą nuo užsakymo pristatymo momento iki grąžinimo momento.

– Pirkėjas jokiais būdais negali savarankiškai bandyti valyti užsakytų daiktų, ar juos perleisti valyti trečiosioms šalims (valymo paslaugas teikiančioms įmonėms).

4. DAIKTO GRĄŽINIMAS NUOMOS ATVEJU

– Daikto grąžinimas per kurjerį Pirkėjui yra nemokamas. Paslaugos teikėjas iš anksto apmoka už daikto grąžinimą. Kurjeri nurodytu adresu nusatytą dieną atvyks pasiimti siuntos. Jo papildomai iškviesti nereikia.

– Kartu su Užsakymu Pirkėjas gauna visus būtinus dokumentus daikto grąžinimui bei nurodymus, kaip atlikti grąžinimą.

– Daiktas turi būti grąžinamas tokios būklės, kokios buvo užsakytas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą daiktą naudojant pagal paskirtį.

– Jei dėl Pirkėjo kaltės kurjeriui atvykus paimti siuntą ji yra nėra įteikiama, jis privalo savo lėšomis išsiųsti daiktus registruotu paštu ir pateikti Paslaugos teikėjui siuntos sekimo numerį per vieną darbo dieną. Užsakymo pakuotės praradimas neatleidžia Pirkėjo nuo atsakomybės laiku grąžinti daiktą. Bet koks daikto grąžinimo termino pažeidimas užtraukia atsakomybę Pirkėjui dėl vėlavimo grąžinti daiktus laiku.

– Jei Pirkėjas vėluoja grąžinti daiktą, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami delspinigiai, kurie lygūs 5% bendros daiktų sumos vertės nurodytos sutartyje. Delspinigiai bet kokiu atveju negali būti didesni nei daikto vertė. Jei delspinigiai nemokami ilgiau nei 10 d., Pirkėjas laikomas Paslaugos teikėjo skolininku ir Pirkėjo skolos administravimas perduodamas atsakingoms už skolų išieškojimą institucijoms.

– Jei Pirkėjas užsakymo atsiėmimo dieną užsakymo neatsiima ir apie planuojamą neatsiėmimą neinformuoja Paslaugos teikėjo, už užsakymą sumokėta pinigų suma Pirkėjui nėra grąžinama.

PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

1.Paslaugos teikėjas aiškiai ir suprantamai pateikia informaciją apie paslaugų suteikimo sąlygas, daiktų pagrindines savybes, daiktų ir paslaugų kainas, pristatymo ir grąžinimo tvarką, atsiskaitymo tvarką ir terminus, nuostolių bei žalos atlyginimo sąlygas.

2. Paslaugos teikėjas užtikrina, kad Pirkėjo užsakytas daiktas atitinka svetainėje pateiktą informaciją apie daiktą ir yra tinkamos būklės dėvėti bei naudoti.

3. Jei dėl nenumatytų aplinkybių Paslaugos teikėjas negali pristatyti užsakyto daikto, Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, be jokių pasekmių Paslaugų teikėjo atžvilgiu, prieš tai informuodamas Pirkėją. Paslaugos teikėjas taip pat gali pasiūlyti pirkėjui panašų daiktą. Jei Paslaugos teikėjas negali pasiūlyti panašaus daikto arba Pirkėjas atsisako įsigyti Paslaugos teikėjo siūlomą panašų daiktą, Paslaugos teikėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą. Tai yra laikoma tinkamu Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymu ir Paslaugos teikėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokią žalą Pirkėjo ir ar bet kokios trečios šalies atžvilgiu.

PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

1.Pirkėjas turi teisę prašyti informacijos patikslinimo, jei informacija, užsakant daiktą ar paslaugas, nėra suprantama ar aiškiai išdėstyta.

2. Pirkėjas privalo susipažinti su sutartimi, sutinka sutarties sudarymo metu pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie pateikiami sutarties sudarymo metu, ir, šiai informacijai pasikeitus, ją atnaujinti. Tuo atveju, jei Pirkėjas pateikia neteisingą informaciją arba Paslaugos teikėjas turi pagrindą manyti, kad Pirkėjo pateikta informacija neteisinga, neišsami ar netiksli, Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo sutartį ir atsisakyti Pirkėjui teikti savo paslaugas. Taip pat Pirkėjas atsako įstatymo nustatyta tvarka už neteisingos informacijos pateikimą ir Paslaugų teikėjo tyčinį klaidinimą, o taip pat kitus iš to kylančius padarinius Paslaugų teikėjui, įstatymų nustatyta tvarka.

3. Pirkėjas įmonei gali suteikti šiais vertes:

Individualiai nustatyta ir bendru susitarimu nutarta nuomos kaina už daiktų komplektą arba vienetą.

Retušuotas, profesionalias nuotraukas iš daikto arba daiktų naudojimo fotosesijų su pilna teise jas naudoti.

Neprofesionalias, neretušuotas nuotraukas iš daikto arba naudojimo užkulisių su pilna teise jas naudoti.

Kitą medžiagą kuriose panaudotas išnuomotas/paskolintas daiktas.

Paslaugos teikėjo įmonės paminėjimą (televizijoje, kine, reklamoje, spaudoje ir t.t.).

Žinomumo didinimą Pirkėjo socialiniuose tinkluose.

Klientų pritraukimą, rekomendacijas.

Daiktų arba paslaugų barterį, kuris yra aktualus Paslaugų teikėjui.

4. Pirkėjo teikiama vertė turi būti įvertinta ir patvirtinta Paslaugos teikėjo.

5. Žala daiktams už kurią atsako Pirkėjas:

6. Žalos skalė

Minimali – iki 30 eurų. Ištrūkusi saga, pasivėlusi medžiaga, lengvai valomos dėmes, nežymūs siūlių prairimai.

Pastebima – iki 300 eurų. Iširusios siūlės, įplėšimai, pradeginimai, odos ar kitos medžiagos iš kurios pagamintas daiktas įbrėžimai, sunkiai pašalinamos dėmės.

Maksimali – klientas kompensuoja visą daikto vertę. Akivaizdus drabužio sugadinimas, dideli įplėšimai, drabužio matmenų keitimas (tampymas, siaurinimas, lenkimas, dalies nukirpimas ir t.t). Bet koks daikto išvaizdos keitimas – naujų detalių prisiuvimas arba esamų detalių pašalinimas ir t.t.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS

1.Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir sutartį.

DUOMENŲ APSAUGA

1.Paslaugos teikėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Paslaugos teikėjo partnerius, teikiančius daiktų pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

2. Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka gauti laiškus nurodytu el. paštu informuojančius apie užsakymą ar jo vykdymo eigą.

3. Paslaugos teikėjui interneto svetainėje pateikti duomenys apie Pirkėją yra naudojami remiantis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5.1.2 str. ir 7.2 str. pagrindu, Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais. Šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais paslaugos teikėjas turi teisę naudoti tik gavusi pirkėjo sutikimą.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

1.Pirkėjas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad interneto svetainei priklauso visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su teikiamomis paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises.

2. Pirkėjas neturi teisės savavališkai naudoti firminių daiktų pavadinimų, prekių ženklų, paslaugų ženklų, logotipų ar kitų skiriamųjų Paslaugos teikėjo ženklų.