Pirkimo-pardavimo taisyklės

 PIRKIMO – PARDAVIMO TAISYKLĖS

 

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Taisyklėse naudojamų terminų sąvokos:

Pirkėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris perka arba pareiškia norą pirkti Pardavėjo siūlomas prekes www.urock.lt internetiniame puslapyje.

Pardavėjas – LTUROCK (UAB „uRock“, įmonės kodas 302923014).

Šalys – tai Pardavėjas ir Pirkėjas kartu.

1.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), jas patvirtinus Pirkėjui (pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su LTUROCK taisyklėmis“), yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu LTUROCK internetiniame puslapyje susijusios nuostatos.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus prisiregistravę Pirkėjai bus informuojami prisijungimo www.urock.lt puslapyje metu ir privalės iš naujo patvirtinti Taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių, kurios buvo pateiktos užsakymui po Taisyklių pakeitimo, atžvilgiu.

1.4. Pirkti LTUROCK internetiniame puslapyje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys.

 1. Pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimas

2.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą(as) prekę(es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia nuorodą „Patvirtinti prekių užsakymą“.

2.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma www.urock.lt duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes www.urock.lt internetiniame puslapyje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant užsakymo numerį) prieš Pardavėjui pradedant vykdyti užsakymą.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

4.1. Pirkėjas privalo priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka ir sumokėti už jas sutartą sumą.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti. Jei Pirkėjas atnaujina duomenis po užsakymo patvirtinimo, jis privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

4.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.5. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

 1. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti www.urock.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetininiu puslapiu arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti www.urock.lt veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo ne grynaisiais pinigais numatytus apmokėjimo būdus, nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas.

5.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

5.5. Pardavėjas turi teisę visais atvejais nesudaryti Pirkimo-pardavimo sutarties su konkrečiu Pirkėju, pateikusiu užsakymą, įskaitant, bet neapsiribojant tuos atvejus, kai Pirkėjas atsisakė Pirkimo-pardavimo sutarties ir grąžino prekes 2 ir daugiau kartų per paskutinius 6 mėnesius.

5.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti sudarytos Pirkimo-pardavimo sutarties, jei baigėsi sutartyje nurodytų prekių atsargos, taip pat, jei sutartis buvo sudaryta asmens, kuris remiantis šiomis Taisyklėmis neturėjo teisės sudaryti sutarties.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis www.urock.lt teikiamomis paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šiose Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

6.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 2 (dvi) darbo dienas, jeigu buvo gautas apmokėjimas.

6.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą internetinės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.

 1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

7.1. Prekių kainos www.urock.lt internetiniame puslapyje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.

7.2. Jei Pirkėjas siūlo savo kainą, Pardavėjui patvirtinus, Pirkėjui suteikiamas nuolaidos kuponas, kurį įvedus galutinė užsakymo suma yra sumažinama iki el. paštu patvirtintos.

7.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

7.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu (Paysera sistema) – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas pasinaudojęs internetinės bankininkystės sistema, perveda pinigus į LTUROCK banko sąskaitą.

7.2.2. Apmokėjimas PayPal sistema – tai apmokėjimas, kai Pirkėjas pasinaudojęs PayPal sistema, perveda pinigus į LTUROCK PayPal sąskaitą.

7.3. Atsiskaitydamas 7.2.1 bei 7.2.2. punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant.

7.4. Apmokant PayPal sistema, prisijungimo duomenys ir Pirkėjo suvesta informacija yra naudojama tik apmokėjimo procedūroms ir ši informacija neparodoma ir neperduodama LTUROCK.

7.5. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti grynais pinigais, jei pirkimas vykdomas apžvalgos salone, adresu Savanorių pr. 192, Kaunas.

7.5. Pirkėjas, patvirtindamas šias taisykles, sutinka, kad įsigijimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros – jam būtų pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 1. Prekių pristatymas

8.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl Force Majeure aplinkybių.

8.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.4. Prekių pristatymo mokestis ir detalesnė informacija, susijusi su prekių pristatymu, pateikiama www.urock.lt skiltyje Pristatymas.

8.5. Tuo atveju, kai Pirkėjas, remdamasis šiomis Taisyklėmis, atsisako pirkimo – pardavimo sutarties, jam tenka pareiga apmokėti visas tiesiogines prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas. Šių Pardavėjo išlaidų suma išskaičiuojama iš grąžintinų Pirkėjui už prekes sumokėtų pinigų.

8.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.7. Pirkėjas gali apmokėtą užsakymą atsiimti pats, atvykdamas adresu Savanorių pr. 192, Kaunas, jeigu užsakymo metu nurodė pasirinkimą „atsimti patiems“.

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” pakeitimo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 

9.2. Prekių grąžinimo numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 3.2.Taisyklių punkte numatyta tvarka.

9.3. Pirkėjui tenka tiesioginės grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas el. paštu Pirkėjui nurodo kitaip.

9.4. Prekės nemokamai gali būti grąžintos į LTUROCK saloną, adresu Savanorių pr. 192, Kaunas.

9.5. Prieš grąžinandamas prekes, Pirkėjas privalo susisiekti su LTUROCK telefonu +37066519850 arba (ir) elektroniniu paštu info@urock.lt ir suderinti grąžinimo sąlygas.

9.6. Pirkėjui grąžinant prekę, būtina laikytis šių sąlygų:

9.6.1. prekė turi būti su specialia pritvirtinta LTUROCK žyma, kurią pašalinus, grąžinimas negalimas;

 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos vidinės etiketės ir kt.);
 • Pirkėjas privalo užpildyti prekių grąžinimo prašymą ir skenuotą variantą atsiųsti el. paštu info@urock.lt arba prašymo originalą pridėti į grąžinamo daikto pakuotę;
 • Grąžinama prekė turi būti tvarkingoje pakuotėje.
 • Pinigai už grąžinamą prekę pervedami į prašyme nurodytą Pirkėjo asmeninę sąskaitą per 2 darbo dienas po to, kai LTUROCK gauna grąžinamą siuntą.
 • Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
 1. Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis internetiniu puslapiu www.urock.lt.

10.3. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.urock.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius tiesioginius nuostolius.

 1. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

 1. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.